Algemene voorwaarden Kirstenboerrigter.cc

KirstenBoerrigter.cc is een eenmanszaak en is gevestigd aan de Sint Walburgstraat 2, 9712 HX in Groningen en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 77609026. KirstenBoerrigter cc. is een online inspiratieplatform voor vrouwenwielrennen waarop persoonlijke verhalen, tips en adviezen gedeeld worden en activiteiten worden georganiseerd. 


Begrippen

KirstenBoerrigter: de partij waar deelnemer/adverteerder de dienst afneemt, de aanbieder van het online platform en daarmee de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Adverteerder: de natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersoon die met KirstenBoerrigter een overeenkomst voor affiliate marketing aan gaat.
Deelnemer: de natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf die zich inschrijft voor een activiteit.
Gebruiker: de natuurlijk persoon al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf die gebruik wil maken van het online platform van KirstenBoerrigter.
Activiteit: op de website aangeboden activiteiten waaronder fietsvakanties.
Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.
Website: de website van KirstenBoerrigter: https://kirstenboerrigter.cc/

Toepasselijkheid

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door KirstenBoerrigter     worden aangeboden, op alle overeenkomsten van KirstenBoerrigter en op ieder gebruik van ons     online platform.
2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn pas van toepassing als deze uitdrukkelijk en schriftelijk door KirstenBoerrigter zijn geaccepteerd.
3. Als je gebruik maakt van ons online platform, je inschrijft voor een evenement of een samenwerking met ons aangaat, ga je akkoord met deze algemene voorwaarde
4. KirstenBoerrigter mag deze algemene voorwaarden wijzigen en/of aanvullen. Gebruiker/deelnemer ontvangt hierover schriftelijk bericht.
5. Wanneer één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.
6.    In het geval van strijdigheid tussen de inhoud van deze algemene voorwaarden en een tussen     deelnemer en KirstenBoerrigter gesloten overeenkomst, heeft de inhoud van de overeenkomst voorrang.

Disclaimer

1.    De content op onze website en social media kanalen wordt met grote zorgvuldigheid ontwikkelt. Toch kan het voorkomen dat gepubliceerde content feitelijke onjuistheden bevatten, onvolledig of onjuist is. Alle content wordt geschreven op basis van persoonlijke ervaring en meningen.
2.    De website van KirstenBoerrigter bevat uitgaande links. Wanneer je op een uitgaande link klinkt, word je verwezen naar een website buiten het domein van KirstenBoerrigter. KirstenBoerrigter is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar gelinkt of verwezen wordt.  

Affiliate marketing

1.    De website van KirstenBoerrigter bevat links naar websites buiten het domein van KirstenBoerrigter. Deze links betreffen affiliate links en door op deze links te klikken wordt gebruiker naar de website van de adverteerder geleid.
In het geval gebruiker een overeenkomst aan gaat dankzij de affiliate link, wordt de overeenkomst aangegaan met de adverteerder en niet met KirstenBoerrigter.
2. KirstenBoerrigter zal voor de adverteerder diensten verrichten die bestaan uit het werven van bezoekers. De adverteerder betaalt KirstenBoerrigter hiervoor een vergoeding per gekocht product of dienst.
3. De vergoeding is door de adverteerder verschuldigd vanaf het moment dat er bij het eerste websitebezoek van bezoeker een cookie met de identificatie van KirstenBoerrigter wordt meegestuurd.
4. KistenBoerrigter gaat met het sluiten van de overeenkomst met de adverteerder een inspanningsverplichting aan maar kan niet garanderen dat de adverteerder het gewenste aantal bezoekers behaald, het gewenste aantal overeenkomsten sluit of dat alle diensten van KirstenBoerrigter op ieder moment bruikbaar zijn.
5. Eventueel door de adverteerder beschikbaar gestelde content, zal door KirstenBoerrigter alleen gebruikt worden voor de uitvoering van de overeenkomst.
6. Bestellingen die dankzij de affiliate links van KirstenBoerrigter worden geplaatst bij adverteerder, zullen door de adverteerder worden afgehandeld. Alle aspecten van het bestelproces en de uitvoer daarvan, inclusief invoer, klantenservice, verzending, annulering, retournering en betaling vallen onder de verantwoordelijkheid van de adverteerder.
7. KirstenBoerrigter zal zorgdragen voor het juist plaatsen van de links tussen de website van KirstenBoerrigter en de website van de adverteerder, zodat informatieverkeer juist verloopt.
8. Zowel KirstenBoerrigter als de adverteerder zijn gerechtigd de overeenkomst op ieder moment schriftelijk te beëindigen. KirstenBoerrigter zal vanaf het moment dat de overeenkomst is beëindigd, alle links van de adverteerder verwijderen van de website.
9.    De adverteerder zorgt ervoor dat hij bij het aanleveren van afbeeldingen, logo’s, video’s, geluidsbestanden, teksten, ontwerpen etc. niet handelt in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden of de regels uit de Reclame Code.

Activiteiten

1.    KirstenBoerrigter organiseert geregeld activiteiten. Wanneer deelnemer zich via de website inschrijft voor een activiteit, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
2. Omdat de activiteiten vallen onder diensten voor vrijetijdsbesteding waarvoor een datum of periode afgesproken wordt, is het wettelijke recht van ontbinding voor consumenten niet van toepassing. Deelnemer heeft na inschrijving dus geen bedenktermijn.
3. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief toeristenbelasting, tenzij anders aangegeven.
4. KirstenBoerrigter is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen in het aanbod en/of programmeer- en typefouten op de website of de social media kanalen van KirstenBoerrigter.
5. Deelnemer zorgt ervoor dat de gegevens die zij verstrekt aan KirstenBoerrigter, juist, volledig en actueel zijn.
6. De inhoud van de overeenkomst bestaat uitsluitend uit de diensten die in het aanbod op de website zijn beschreven.
7.    Deelnemer is zelf en voor eigen kosten verantwoordelijk voor het regelen van vervoer van- en naar de bestemming, een geldig visum, eventueel benodigde vignetten en overige documenten welke in het land van bestemming verplicht zijn.


8. Deelnemer is verplicht om zelf een reisverzekering af te sluiten die in ieder geval geldig is tijdens de volledige duur van de activiteit. Naast de verplichte reisverzekering, raad KirstenBoerrigter aan een annuleringsverzekering af te sluiten.
9. Deelnemer is zelf en voor eigen kosten verantwoordelijk voor het regelen van een fiets en fietsuitrusting (kleding, helm, reserve onderdelen).
10. Deelnemer is verplicht alle bij de activiteit geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven.
11. KirstenBoerrigter is gerechtigd, in overleg met deelnemer, fotografische opnamen van de     activiteit te gebruiken voor promotiedoeleinden.

Facturatie & betaling

1.    Deelname aan een activiteit, wordt betaald via een online betaalsysteem, direct na afronding van de inschrijving. Toegang tot de activiteit wordt pas verleend, na betaling van de volledige aankoopsom. Deelnemer ontvangt de inschrijfbevestiging per e-mail.
2. In het geval van een affiliate marketing dienst, zal de adverteerder maandelijks een creditfactuur versturen aan KirstenBoerrigter welke door de adverteerder binnen de betalingstermijn van veertien (14) dagen aan KirstenBoerrigter wordt voldaan.
3. De betalingstermijn voor facturen bedraagt veertien (14) dagen te rekenen vanaf de factuurdatum.
4. In het geval adverteerder de factuur niet op tijd betaalt, mag KirstenBoerrigter een maandelijkse rente van 5% en incassokosten van tien procent (10%) met een minimum van € 150,- in rekening brengen. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als hele maand     gerekend. 

Annulering en beëindiging

1.    Bij sommige activiteiten geldt een minimum aantal deelnemers. Het minimum aantal     deelnemers staat dan in het aanbod vermeld. Als er te weinig deelnemers zijn voor de geboekte     activiteit, heeft KirstenBoerrigter het recht de activiteit te annuleren. Deelnemer heeft in dat     geval recht op restitutie van de aankoopsom maar geen recht op schadevergoeding. In het geval     een activiteit geen doorgang kan vinden, wordt deelnemer hiervan uiterlijk zeven (7) dagen voor     aanvang op de hoogte gesteld.
2. Bij annulering van de overeenkomst door deelnemer, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
2.1 Bij annulering vanaf inschrijfdatum tot 60 dagen voor het plaatsvinden van de activiteit is deelnemer gehouden vijftig procent (50%) van de aankoopsom te betalen.
2.2 Bij annulering vanaf 60 tot 30 dagen voor het plaatsvinden van de activiteit is deelnemer vijfenzeventig procent (75%) van de aankoopsom verschuldigd.
2.3 Bij annulering vanaf 30 dagen voor het plaatsvinden van de activiteit heeft deelnemer geen recht op restitutie van de aankoopsom.
De overeenkomst kan alleen schriftelijk worden geannuleerd.
3. In het geval deelnemer de activiteit voortijdig beëindigd, is KirstenBoerrigter niet verplicht tot restitutie van (een deel van) de aankoopsom.
4.    Wanneer het ministerie van Buitenlandse zaken een negatief reisadvies (code oranje of code     rood) afgegeven heeft voor de bestemming van de activiteit, heeft deelnemer het recht de activiteit kosteloos te annuleren.

Overmacht & onvoorziene omstandigheden

1.    KirstenBoerrigter is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt onder     andere, maar niet uitsluitend verstaan: getroffen overheidsmaatregelen, inreisverboden, een door het ministerie van Buitenlandse zaken afgegeven negatief reisadvies, uitval van of     storingen in de telecommunicatie of internetverbinding, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid en niet of gebrekkige leveringen van partners van KirstenBoerrigter.
2.    KirstenBoerrigter heeft in het geval van onvoorziene omstandigheden of overmacht het recht de     overeenkomst te onderbreken, uit te stellen of te annuleren. Partijen zullen, indien mogelijk, een nieuwe datum of periode overeenkomen. In het geval dat niet mogelijk is, heeft     deelnemer recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.  

Aansprakelijkheid

1.    KirstenBoerrigter is alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van de     uitvoering van de overeenkomst, als er sprake is van een wettelijke of contractuele     toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld van KirstenBoerrigter.
2. KirstenBoerrigter is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverleningen van KirstenBoerrigter en van derden zoals providers, softwareleveranciers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten.
3. KistenBoerrigter is niet aansprakelijk voor schade die gebruiker lijdt door het gebruik van ons online platform, het niet of niet veilig beschikbaar zijn van onze website of delen daarvan, onjuiste of onvolledig informatie op onze website, de afname van diensten van partners van KirstenBoerrigter, tenzij deze schade veroorzaakt wordt door opzet of grove schuld.
4. De deelname aan activiteiten geschiedt uitdrukkelijk op eigen risico van deelnemer. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor haar gezondheid en veiligheid en zal zich houden aan verkeersregels en veiligheidseisen. KirstenBoerrigter is in geen geval aansprakelijk voor immateriële of materiële schade van deelnemer.
5. Iedere aansprakelijkheid van KirstenBoerrigter is beperkt tot maximaal het bedrag dat een door KirstenBoerrigter afgesloten verzekering uitkeert, vermeerderd met het bedrag aan eigen risico. In het geval de verzekeraar niet tot uitkering over gaat, de schade niet gedekt wordt onder de verzekering of KirstenBoerrigter geen verzekering heeft afgesloten, is de aansprakelijkheid van KirstenBoerrigter beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
6. Iedere vorm van aansprakelijkheid van KirstenBoerrigter vervalt door het verloop van één (1) jaar vanaf het moment dat de overeenkomst met deelnemer/adverteerder is beëindigd.
7.    Adverteerder/deelnemer/gebruiker vrijwaart KirstenBoerrigter voor alle aanspraken van     derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, behalve schade     veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van KirstenBoerrigter. 

Intellectuele eigendomsrechten & gebruiksrechten

1.        Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom zoals teksten, afbeeldingen, logo’s, video’s en ontwerpen welke voortkomen uit de uitvoering van de overeenkomst of welke via de website of social media kanalen van KirstenBoerrigter worden getoond, berusten uitsluitend bij KirstenBoerrigter en mogen niet zonder vooraf gekregen toestemming van KirstenBoerrigter worden vermenigvuldigd, openbaar worden gemaakt of op een andere manier worden verspreid of getoond aan derden.
2. Het is adverteerder/deelnemer/gebruiker niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KirstenBoerrigter, door haar geproduceerde werken, waaronder begrepen, content te exploiteren of aan derden te verstrekken, behalve als dit noodzakelijk is met betrekking tot het doel van het werk.
3.   In het geval het bepaalde in dit artikel wordt overtreden, is KirstenBoerrigter gerechtigd haar schade te verhalen op gebruiker/deelnemer/adverteerder.

Toepasselijk recht & forumkeuze

1.    Op alle door KirstenBoerrigter gesloten en te sluiten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2.     Alle geschillen tussen KirstenBoerrigter en adverteerder/deelnemer/gebruiker worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar KirstenBoerrigter gevestigd is, tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich hier tegen verzet. Dit geldt ook voor geschillen, die slechts door één van de partijen als geschil worden gezien.

Klachten

1.    Ben je niet tevreden over de dienstverlening van KirstenBoerrigter, of heb je een klacht over de uitvoering van de overeenkomst? Laat dit dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk weten.
2. KirstenBoerrigter zal uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.
3. Voor consumenten die een klacht hebben over een aankoop via onze website, is er de mogelijkheid een klacht in te dienen via het ODR-platform via http://ec.europa.eu/odr.4.
4. Het indienen van een klacht ontslaat je niet van je betalingsverplichting.
5.    Partijen zullen altijd proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Privacy

1.    Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten is ook de privacyverklaring van KirstenBoerrigter van toepassing. Deze is te lezen via https://kirstenboerrigter.cc/privacy-policy KirstenBoerrigter zal de door adverteerder/deelnemer/gebruiker verstrekte gegevens alleen opslaan en gebruiken voor de doeleinden zoals omschreven in deze privacyverklaring.